top of page

 מבוא והגדרות:

1) האתר משמש הן לקבלת הזמנות מלקוחות עסקיים קבועים והן לרכישת מוצרים ע''י לקוחות מזדמנים.

 תקנון זה מתייחס לרכישת מוצרים ע''י לקוחות מזדמנים בישראל ובחו''ל .

2) רשאים לקנות בחנות בני 18 ומעלה בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל ובהצגת תעודה מזהה ע''י בעל הכרטיס, כמו כן רשאים לרכוש מוצרים באתר החברה כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה ו/או גוף משפטי המאוגד ו/או הרשום בישראל או בחו''ל ושמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה בכפוף לתקנון זה להלן: הרוכש.

3) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו בחנות זו.

4) התקנון  מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין החברה לכל דבר ועניין.

5) הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

6) גלישה בחנות ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הגולש/ לקוח לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

כמו כן, כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולות הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה

ו/או דרישה כנגד החברה  ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

7) לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון שלעיל.

המכירות – חלק כללי:

1) החנות המקוונת, תאפשר לך לרכוש מוצרים במחירים אטרקטיביים ובמחיר הנקוב, כפי שנמסר לחנות מהיצרן  / יבואן שהם בעלי המותג  Wallabe®  בישראל ובחו''ל. 

2) למען הסר ספק יודגש כי מחיר המכירה המוצג כולל מע''מ כחוק.

3) פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע''י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

4) תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה, במקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה.לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה ע''י הרוכש.

5) לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט.

מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש.

6) החברה תהיה רשאית להתנות את אספקת המוצר/ים לרוכש בחתימת בעל הכרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

הליך המכירה בחנות הוירטואלית:

1) החברה מציעה לרכישה מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2)  החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול     דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

3) תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה. לרוכש לא תהיה     כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצעה פעולת רכישה.

4( מוצרים המוצעים למכירה באתר החברה ואשר ברגיל ניתנת לגביהם אחריות, מלווים בתעודת    אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ( להלן : בעל האחריות ).

5( החברה רשאית לספק למוכר חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

6) תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובת הרוכש, ותשיב לו כל סכום ששילם ( אם שילם ) לחברה ו/או תבטל את החיוב ( אם בוצע ) בגין פעולת הרכישה.

7) רוכש רשאי לרכוש כל מוצר באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם כן צוין אחרת.

8) בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

9) תמיד יתבקש הלקוח לספק תעודה מזהה, סירוב או אי אספקת תעודה מזהה ע''פ דרישת החברה יגרמו לביטול העסקה לאלתר ולא תהיה החברה מחויבת להודיע על כך.

10) אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם כן נקבע אחרת.

11) פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לשום גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

12) חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי. ליד כל מוצר מופיע המחיר במזומן או בתשלומים, במידה ולא פורטו, יהיו התשלומים כפופים לתוכנית הקרדיט של חברת האשראי ולפי הריבית הנהוגה במועד הרכישה.

13) מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

14) כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

אופן ההשתתפות במכירות:

1) הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

2) הגשת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3) במקרה בו לא אושרה העסקה ע''י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה האמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע''י חברות כרטיסי האשראי.

4) לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע''י חברות האשראי, יראו החנות ו/או החברה את העסקה כמבוטלת.

5) החברה תציג בחנות הוירטואלית פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, אחריות, זמן אספקה וכד'. כמו כן תתאפשר גישה מתוך החנות הוירטואלית אל אתר החברה לקבלת פרטים נוספים שאינם מופיעים בחנות הוירטואלית.

6) לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות הוירטואלית במקום המתאים.

 

ביטול העסקה:

1) ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א 1981 (להלן : החוק ). ניתן לבטל רכישת מוצר אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר 14 יום מיום הוצאת החשבונית כשהמוצר ארוז באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

2) במקרה של ביטול העסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ – 100 ש''ח, בהתאם להוראות החוק.

3) אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה על הלקוח ועל חשבונו, מוסכם כי הלקוח יחזיר את הטובין באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

4) מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

5) החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 

5.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

 

5.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בבעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ומלא.

 

5.3 במקרה של כוח עליון כמוגדר בחוק בין היתר פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין ומלא.

 

5.4 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה וההזמנה.

 

5.5 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וכאלו שהותאמו לדרישת הלקוח ע''י הטבעת לוגו או רקמה על גבי הטובין.

לתשומת לב הלקוח, 50% מערך ההזמנה ישולמו עם סגירת העסקה ו – 50% נוספים עם דרישה ראשונה לאספקת הטובין, שהוזמנו ע''פ דרישת הלקוח.

מובהר שלעניין עסקאות מסוג זה, התנאים יסוכמו מול הלקוח בעת נתינת הצעת מחיר והחזרתה חתומה ע''י הלקוח.   

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף והחברה תהא רשאית לפעול עפ''י כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת ההתחייבויות מצד המזמין/הרוכש

 

תנאים נוספים:

 

1) החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.

 

2) כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר    

החברה.

3) כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע''מ במכירה ללקוחות סופיים למעט במכירה סיטונאית ועליהם יתוסף מע''מ כחוק.                

            4)  מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. (הרחבה בעניין בסעיף דמי משלוח)

            5)  תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות, אך            

     מצולמים כצילומי סטודיו איכותיים  ביותר וזהותם למוצר המקורי ביחס של 1:1.

            6)  אם גורמים ו/או אירועים שאינן בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או

            חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים

            ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת

            המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה, רשאית

            החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

           7) אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או

            בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל

            את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

           8) אם יתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים

            לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים

            שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד

            עד אספקת המוצר לרוכש.

           9) בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם,

            אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין   

            ביטול העסקה.

           10) כל מוצר יסופק ללקוח באמצעות משלוח, ולא יהיה ניתן לאסוף אותו באופן עצמאי

                 ממחסני החברה, אלא באישור מיוחד ומראש.

           11) בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא סמכות מקומית באזור החברה, בית

                 המשפט בת''א, סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

                כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע 

                הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים

               עסקים מיום שנשלחה.

אספקת המוצרים:

     

1) המוצר ישלח ללקוח תוך פרק זמן כפי שהוצג בעת ביצוע ההזמנה לכתובת אותה יספק הלקוח. פרק הזמן יחושב ממועד התשלום ע''י חברות האשראי והוצאת חשבונית מס כחוק.

2) החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הרכישה/ההרשמה, תוך מועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן צוין במפורשות אחרת.

3) החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

4) החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

        4.1 כוח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

        4.2 שביתה אצל ספקים נותני השירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

        4.3 המשלוחים נעשים באמצעות דואר שליחים, ולאזורים אשר חברת דואר שליחים נותנת את           

              שירותיה. בנוסף החברה לא תהיה אחראית לכל איחור מסיבה שאינה בשליטת החברה

              לרבות כאלו שנגרמו ע''י שליחים או חברת שליחויות אחרת באמצעותה בחרה לבצע את

              המשלוח.

5) החברה תספק את המוצר בישראל תוך 14 ימי עסקים באמצעות חברת דואר שליחים עם ניסיון של פעם אחת עד לבית הלקוח כפי שנמסר ע''י הרוכש, תינתן עדיפות למשלוח למקום אשר ישהה הנמען במהלך שעות היום 8:00-17:00. (שירות הפצה עסקית)

מובהר ומוסכם כי אם לא יצלח הניסיון הראשון, לשליחת המשלוח יוכל הלקוח ועל חשבונו לסור למוקד השליחים המצוי בקרבת אזור מגוריו, כפי שנמסר ככתובת למשלוח לקבל את דבר הדואר. (חברתנו תוכל לתאם את קבלת דבר הדואר במוקד השליחים במידה וניסיון ההפצה הראשוני לא צלח.)

בין השעות 18:00 - 8:00 בימי א' – ה'

בין השעות 12:00 – 8:00 יום ו' בלבד 

6) החברה תספק את המוצר לחו''ל עד 35 ימי עסקים, באמצעות חברת שילוח כדוגמת: EMS או DHL  ו/או כל חברת שילוח בין לאומית אחרת,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

דמי משלוח:

1) בגין כל הזמנה אשר תבוצע באתר החברה, יגבו בנפרד דמי משלוח שיקבעו ע''פ תעריפון של חברת דואר שליחים ולפי חלוקת אזורי המשלוחים בארץ.

( דמי המשלוח משתנים מאזור לאזור, ניתן לעיין ו/או לבקש את תעריפון הדואר ).

2) דמי המשלוח בתעריפון הרגיל עשויים להשתנות במוצרים מסוימים בגלל גודל המוצר או משקל או נפחו. בכל מקרה יובא העניין לידיעת הלקוח בעת ביצוע אימות ההזמנה בטלפון.

3) הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחברה וזאת עם הסדרת התשלום ובתיאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף.

שירות לקוחות:

1) נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

2) כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ''ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החברה.

3) לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה:

 

בטלפון:   2303134 – 072   או  בפקס:   3351264  – 077

דוא''ל:  [email protected]   -  נא לציין מס' טלפון בעת משלוח ה – E – MAIL

 

4) לפרטים ולבירורים לגבי תפעול האתר ניתן לפנות אל נציגי החברה בימים א'- ה' וללא ימי ו' ושבת ,שאינם ערבי חג או ימי חג בין השעות : 15:00 – 10:00.

פנייה אשר לא תטופל באותו היום תועבר לטיפול ביום שלאחריו ומי מטעם החברה מחויב לספק סטטוס טיפול בהודעת מייל.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:

1)  עד אשר יוחלט אחרת, החברה לא תחייב את כרטיס האשראי של הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. החיוב יבוצע בעת אימות ההזמנה הטלפוני שייעשה ע''י נציג החברה בטלפון עם הלקוח כאשר הלקוח יידרש לכך מטעמי אבטחה נוספים.

2) אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

מכיוון שאין קליטה של מידע כספי, אין כרגע העברת הנתונים כספית.

היה והחנות תקלוט מידע כספי אישי של לקוחות, ההעברה תתבצע בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

3) כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ע''י תקן.

במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4) החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

5) שימוש באתר החנות הוירטואלית, שלא למטרות שלשמן הוא קיים, לרבות החדרת קוד והחדרת וירוסים עובר על החוק והחברה תמצא נגדו את כל חומרת הדין.

6) הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

7) הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

8) אייקונים ( ICONS ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם היחידה של החנות ו/או החברה שמתפעלת את האתר והחנות.

9) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10) רישומי המחשב של החנות בדבר פעולות  המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11) נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את החברה.

12) החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר וירטואלי באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.                                               קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

 

אחריות המוצר:

המוצר אותו רכשת הינו באחריות חברת: ''בייבי בי מוצרי נוחות באיכות בע''מ'' בעלת המותג  ®wallabe

למשך התקופה המפורטת בתעודת המשלוח ותחילתה עפ''י התאריך של הוצאת החשבונית ולפי תנאיה כדלקמן:

1) חברה מתחייבת לתקן תקלה/פגם במוצר או להחליף כל חלק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2) תיקון המוצר יעשה במחסן החברה בלבד.

3) האחריות תינתן במשרדי החברה בלבד, והיא כרוכה בהצגת חשבונית קנייה ובהשארת הפריט, אם נדרש עד לתיקונו.      

4) בשום מקרה לא תינתן אחריות על קרע בבד.

אחריות זו בטלה במקרים הבאים:

1) תקלה ו/או פגם במוצר הנגרמים ע''י כוח עליון או שבר מכל סיבה שהיא.

2) הקלקול ו/או הפגם נגרמו בזדון או בשימוש בניגוד להוראות השימוש המוצמדות בתווית למוצר.

3) האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים משימוש בחומרים קורוזובים, חומצה או בסיס וכדומה, וכן נזק ישיר של התבלות, בלאי ו/או חלודה.

4) מבלי לפגוע באמור לעיל, האחריות לא תחול במקרה של נזק הנובע משבר, קרע בבד, רשלנות, הזנחה, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע וכוח עליון.

5) מובהר בזאת, כי למעט אחריות החברה על פי תעודת האחריות, לא תהא החברה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח הנובע ו/או קשור לפגם ו/או ליקוי ו/או תקלה במוצר.

6) תחילת תוקף האחריות מיום הוצאת החשבונית, תוקף האחריות מצויין בחשבונית הקנייה. 

7) חברת בייבי בי מוצרי נוחות באיכות בע''מ עושה ככל שביכולתה לספק פרטים אמינים, מקצועיים ונכונים לכלל לקוחותיה, הן בחוברות ובפרוספקטים המוצמדים למוצרי המותג, והן המידע המצוי באתר המותג, לצורך כך עוברים נציגי השירות שלנו הכשרות והדרכות מיוחדות מידי יום במטרה לשפר את הידע ואת איכות השירות.

8) לקוח יקר ונכבד, באים נתקלת בקבלת מידע שגוי צוות   ® Wallabe ומד לרשותך בטלפון : 2303134 – 072 ואנו נפעל מיד לתיקון הטעות ט.ל.ח.

 

 

 

 

 

 

בברכה,

רונן מועלם

מנכ''ל ובעלים

חברת בייבי בי מוצרי נוחות באיכות בע''מ

bottom of page